PRUS logo

Poslovna rešenja za vaš plus

Reforma fiskalnog sistema i primena novih poreskih zakona

Beograd, 26.09.2012.

Na vanrednom zasedanju Narodne skupštine Republike Srbije od 25.09.2012. godine, po hitnom postupku usvojen je paket poreskih zakona u kojima se značajan broj odredbi primenjuje od 01.10.2012. godine, dok ostali deo se primenjuje od 01.01.2013. godine.

Zbog vrlo kratkog roka za primenu pojedinih zakonskih rešenja odlučili smo da damo određena uputstva za njihovu primenu.

Usvojeni su između ostalih, sledeći poreski zakoni:

 1. 1. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 2. 2. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost;
 3. 3. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana;
 4. 4. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama;
 5. 5. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu;
 6. 6. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama;
 7. 7. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama;

Upućujemo na primenu odredbi koje se primenjuju od 01.10.2012. godine

1. Izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost

 • Povećana je opšta stopa PDV sa 18% na 20%;
 • Posebna stopa od 8% nije se menjala;
 • Povećana je PDV nadoknada poljoprivrednicima sa 5% na 8%;
 • Ukinuta je mogućnost brisanja obveznika PDV-a po sili zakona na dan 31.12.2012. godine ako u 2012. godini i kasnije ostvari ukupan promet dobara i usluga manji od 2.000.000 dinara.

Obaveza popisa dobara u maloprodajnim objektima

Na dan 30.09.2012. godine (posle zatvaranja) ili na 01.10.2012. godine (pre otvaranja) maloprodajnog objrekta vrši se popis zatečenih zaliha koje se oporezuju po opštoj stopi, radi usklađenja ukalkulisanog PDV-a u maloprodajnim cenama sa povećanom stopom.

Obveznik može odlučiti da poveća cene zbog povećanja poreske stope ili da zadrži postojeće cene. Ako povećanje vrši u visini povećanja poreske stope, na postojeće cene može primeniti koeficijent za preračun 1,0169492 .Preračunata stopa za opštu stopu od 20% iznosi 16,6667%.

Popis je obavezan i provodi se prema članu 19. stav 1. Zakona o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS, br.46/06 i 111/09) po sistemu godišnjeg popisa.

Podešavanje memorije fiskalne kase i promena opšte stope u programu „Orion“

Maloprodajni objekti obavezni su da u memoriji fiskalne kase izvrše odgovarajuća prilagođavanja, odnosno usklađivanje sa povećanom stopom PDV (koju vrši ovlašćeni serviser ili obveznik ako je osposobljen za ove poslove), takođe na dan 30.09.; odnosno 01.10.2012. godine ,da u fiskalnim računima počev od 01.10.2012. godine iskazuju promet dobara po opštoj stopi od 20%.

Korisnici programa „Orion“ moraju da izvrše promenu stope tarifne grupe „T1“ (Promet dobara po opštoj stopi) na 20%. Ispravke svih dokumenata koji su urađeni pre 01.10.2012. godine, mogu vršiti samo ovlašćena lica koja znaju postupak, kako ne bi došlo do pogrešnog iskazivanja PDV.

PDV nadoknada poljoprivrednicima

Poljoprivrednicima se smatraju fizička lica koji su obveznici poreza na dohodak građana na prihode od poljoprivrede i šumarstva na osnovu katastarskog prihoda i fizička lica koja su nosioci poljoprivrednog gazdinstva upisani u registru poljoprivrednih gazdinstva.

Povećana je stopa PDV nadoknade sa 5% na 8% i propisana obaveza plaćanja isključivo na tekući račun ili račun štednje poljoprivrednika, ukinuta je mogućnost plaćanja u gotovom novcu.

Obveznik PDV, obavezan je da obračuna nadoknadu po stopi od 8% na vrednost primljenih dobara i usluga, o čemu izdaje dokument za obračun (priznanicu), pri čemu može da ostvari pravo na odbitak predhodnog poreza ako je ukupnu obavezu za PDV uplatio na gore navedeni način.

2. Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana

 • Povećana je stopa na prihode od kapitala sa 10% na 15%

Ova promena odnosi se na sve prihode od kapitala, pa tako i na isplate udela u dobiti odnosno dividendi. Primena izmenjene stope stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“.

3. Izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

U nadležnost Poreske uprave prešli su poslovi iz oblasti deviznog poslovanja koje je do sada obavljao Devizni inspektorat.

4. Izmene i dopune Zakona o fiskalnim kasama

Ukinuta je obaveza izricanja zaštitne mere zabrane obavljanja delatnosti obveznika u određenim situacijama, i to:

 • U slučaju kada obveznik u maloprodajnom objektu posjeduje pored fiskalne kase i registar kasu, u ovom slučaju će se oduzimati registar kasa i pokretaće se postupak za utvrđivanje prekršajne odgovornosti.
 • Za sve ostale nepravilnosti u evidentiranju prodaje kroz fiskalnu kasu pokretaće se postupak za utvrđivanje prekršajne odgovornosti.

Orion ERP

Usluge

Podrška

PRUS

PRUS logo
PRUS d.o.o.
Braće Jerković 165/25, 11010, Beograd
Tel: 011/3961-296, 3961-448
E-mail: office@prus.rs