PRUS logo

Poslovna rešenja za vaš plus

Knjigovodstvo robno-materijalnog poslovanja

Robno-materijalno poslovanje koristi koncepciju jednog unosa podataka, kroz izradu dokumenata koji prate kretanje robe-materijala, i omogućava:

 • praćenje nabavke i prodaje robe
 • izradu veleprodajne i maloprodajne kalkulacije cena
 • rezervaciju i fakturisanje poručene robe
 • praćenje internog (međuskladišnog) kretanja robe i materijala
 • izveštaje i analizu prometa robe, stanja zaliha
 • otpise i popise robe
 • jednostavnu obradu dokumenata:
 • naručivanja i nabavke robe i materijala
 • uvoza robe i materijala
 • carinskih dokumenata
 • internog (međuskladišnog) kretanja robe i materijala
 • narudžbina i predračuna kupaca
 • prodaje robe na veliko i malo
Barkod

Orion podržava rad sa fiskalnim štampačima.

Može raditi i u POS (Point Of Sale) režimu rada na kasama u maloprodaji.

POS sistem rada podrazumeva korišćenje bar kod skenera, čitača platnih kartica,fiskalnih štampača, GPRS uređaja, displeja za kupca i fioke za novac.

Koristeći obrađene dokumente program pruža automatsko praćenje ulaza i izlaza robe - materijala, minimalnih, optimalnih i maksimalnih zaliha.

Klasifikacija artikala

Aartikli se klasifikuju u neograničenom broju klasifikacija (grupe,podgrupe,kolekcije), prema kojima se dobijaju razni izveštaji.

Određivanje uslova prodaje

Omogućen je unos uslova prodaje prema svakom kupcu gde se definišu ugovoreni, dodatni i količinski rabat, kao i akcijski rabat po artiklima, što može značajno da pojednostavi upravljanje prodajom.

Kontrola kreditnog limita

Omogućava zabranu prodaje kupcu koji prekorači dozvoljeni limet.

Ponude / Predračuni

Izrada deviznih i dinarskih ponuda / predračuna sa ili bez rezervacija zaliha.Definisanjem statusa ponude (potvrđena, nepotvrđena, završena) obezbeđuje se praćenje ponude do konačne isporuke robe.

Narudžbine dobavljačima

Na osnovu naručenih količina od kupaca i stanja na zalihama program automatski generiše narudžbine dobavljačima.

Detaljno praćenje naručenih i isporučenih količina.

Obezbeđeno je praćenje statusa narudžbine koja utiče na očekivano stanje na zalihama.

Automatsko generisanje narudžbina dobavljačima je moguće uraditi na osnovu više kriterijuma:

 • na osnovu naručenih količina od kupaca i trenutnog stanja zaliha
 • na osnovu prodaje robe u određenom periodu uz dodatni koeficijent smanjenja ili povećanja nabavke
 • na osnovu dopune zaliha do unapred definisane količine po metodu minimalne, maksimalne ili optimalne zalihe

Izrađene narudžbenice je moguće direktno slati na e-mail dobavljača na srpskom ili engleskom jeziku.

Detaljan izveštaji o naručenim, isporučenim i artiklima na putu.

Računi dobavljača

Evidencija svih računa dobavljača za robu i usluge na osnovu kojih se kreira „Knjiga primljenih računa“ i vrši dalja finansijska obrada.

Računi dobavljača iz inostranstva se unose u valuti zemlje iz koje je dobavljač,a sama knjiženja se preračunavaju po srednjem kursu iz kursne liste „Narodne Banke Srbije“

Kalkulacije prodajne cene

Program Orion koristi posebno optimizovan način izrade svih vrsta kalkulacija prodajne cene.

Tabela Ok

Korišćenjem jedinstvene forme za izradu kalkulacije omogućena je izrada veleprodajnih i maloprodajnih kalkulacija kao i obrada nabavke repromaterijala.

Naročita pažnja je posvećena obradi uvoza robe.

Moguće je uneti više računa dobavljača za robu u različitim valutama kao i više računa troškova nabavke (prevoz, špedicija, carina).

Preračun zavisnih troškova nabavke se vrši na osnovu carinskih troškova, vrednosti računa troškova nabavke ili po broju paleta.

Stavke kalkulacije je moguće popuniti automatski korišćenjem bar kod čitača ili DC uređaja (Data Collector).

Magacinsko poslovanje

Orion omogućava vođenje zaliha po 4 osnovna načina:

 • po nabavnoj ceni (prosečna, FIFO, LIFO, zadnja nabavna)
 • po prodajnoj ceni bez PDV
 • po prodajnoj ceni sa PDV
 • po planskoj ceni

Time je omogućeno vođenje svih poznatih tipova organizacionih jedinica:

Skladišta, stovarišta, magacini repromaterijala, veleprodaje, maloprodaje,konsignacije, zastupništva, pogoni proizvodnje, magacini gotovih proizvoda

Na osnovu definisanih tipova program automatski održava količine i cene za svaku organizacionu jedinicu.

Pored trenutnog,stanje zaliha je moguće dobiti za bilo koji dan.

Omogućeno je detaljno filtriranje zaliha po bilo kom kriterijumu (po robnoj grupi, podgrupi, proizvođaču, primarnom dobavljaču, itd) kao i sortiranje po bilo kojoj koloni.

Posebno se ističe robno-materijalna kartica na kojoj se prikazuju sve promene na određenom artiklu. Karticu je moguće filtrirati po periodu promena, sortirati u opadajućem i rastućem poretku, kao i po bilo kojoj koloni.

U okviru jednog magacina ili prodajnog objekta moguće je definisati minimalne, optimalne i maksimalne zalihe za svaki artikal.Ovi podaci se koriste prilikom automatskog kreiranja narudžbenica dobavljačima.

Popis robe

Popisi se mogu izraditi na 3 načina, kao:

 • popis početnog stanja
 • korektivni popis odabranih artikala
 • redovan popis svih zaliha

Program može generisati popisne liste sa ili bez količina na traženi dan.

Popis zaliha se može unositi u program duži vremenski period uz istovremenu obradu novih dokumenta koji su nastali nakon popisa, tako da se ne zaustavlja operativni rad firme.

Program će automatski proknjižiti sva odstupanja poredeći zalihe sa unetim popisanim količinama.

Povratnica dobavljaču

U slučaju prijema oštećene ili neodgovarajuće robe moguće je izraditi dokument o povratu robe dobavljaču.

Program će sam ponuditi zadnju cenu nabavke za odabranog dobavljača.

Nakon knjiženja program automatski generiše knjižno odobrenje.

Otpis robe

Otpis robe vrši se po nabavnim ili prodajnim cenam sa ili bez PDV-a.

Interni prenos robe/materijala

Prilikom izrade internog prenosa robe ili materijala program automatski generiše ulaznu kalkulaciju za magacin u koji se premešta roba.

Prilikom izrade internog prenosa moguće je definisati način razduženja magacina koji izdaje robu (svođenje na nabavnu cenu, po prodajnoj ceni ili po prodajnoj ceni uz dodatni rabat).

Ukoliko je potrebno pored kalkulacije program može izraditi i prodajni dokument (račun).

Knjižna pisma

Omogućena je evidencija i praćenje svih vrsta knjižnih zaduženja ili razduženja.

Definisanjem statusa knjižnih pisama (u pripremi, poslato, potvrđeno) omogućeno je praćenje, odlaganje i detaljna obrada knjižnih zaduženja i razduženja.

Prilikom knjiženja povrata robe dobavljaču ili povrata od strane kupca program generiše knjižno pismo statusa "u pripremi".

Orion ERP

Usluge

Podrška

PRUS

PRUS logo
PRUS d.o.o.
Braće Jerković 165/25, 11010, Beograd
Tel: 011/3961-296, 3961-448
E-mail: office@prus.rs